Obchodní podmínky

Identifikační údaje provozovatele (dále jen Pronajímatel):

UH CAR, s.r.o.
Jaktáře 1794,
Uherské Hradiště – Mařatice
IČ: 25512021
DIČ: CZ25512021
E-mail: info@maxiscar.cz

Náležitosti nájemce:

 • Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.
 • Vypůjčené vozidlo nájemce nesmí používat ke sportovním nebo zkušebním účelům nebo za účelem dalšího pronájmu či podnikání.
 • Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě jako další řidič
 • Nájemce musí mít nejméně 21 let.
 • Pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu o nájmu a to bez udání důvodu.
 • Nájemce podpisem smlouvy prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé a zároveň souhlasí, že si pronajímatel může udělat kopii občanského a řidičského průkazu a kopii si může ve smyslu zákona příslušného zákona na ochranu osobních údajů ponechat.

Doklady potřebné pro uzavření smlouvy (pouze při prvním pronájmu):

 • Fyzická osoba: občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B.
 • Cizinci: Jen SK – cestovní pas, řidičský průkaz, občanský průkaz.
 • Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou vozu.

Rezervace termínu a platba:

Výběr termínu rezervace vozu k zapůjčení můžete provést přes rezervační systém Reenio na URL adrese: https://maxiscar.reenio.cz.

Po výběru volného termínu bude možné provést platbu přes zabezpečenou platební bránu ČSOB s možností online platby kartou. Pokud Vám rezervační systém nenabídne platbu přes platební bránu, vystavíme Vám po rezervaci klasickou fakturu k zaplacení bankovním převodem na účet.

V případě zrušení (stornování) rezervace 60 dnů a více před začátkem pronájmu se cena rezervace vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná a propadá ve prospěch pronajímatele.

Kauce:

Před začátkem pronájmu je třeba složit do rukou pronajímatele deposit (kauci) ve výši 15 000 Kč hotově jako garanci za případné škody způsobené nájemcem či třetími osobami na obytném voze (karavanu) po dobu trvání nájmu. Při vrácení obytného vozu (karavanu) bez zjevných vad (škod), způsobených nájemcem, se deposit vrací v plné výši.

Podmínky pronájmu:

Po započetí pronájmu není možné volit další připojištění ani přidat dalšího řidiče. Vozidlo může řídit jiný (druhý) řidič, pokud je výslovně uveden ve smlouvě o pronájmu obytného vozidla (karavanu). Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o pronájmu, bude doměřen poplatek 5 000 Kč. V takovém případě se navíc ruší všechny objednané doplňkové služby a veškerá rizika spojená s případnou havárií ponese nájemce.

Pronájem začíná v den a v čase podpisu smlouvy o pronájmu a končí k datu a v čase vrácení obytného vozu (karavanu).

V případě předčasného ukončení pronájmu propadá zbylé půjčovné pronajímateli.

Při převzetí obytného vozu (karavanu) bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím, jsou-li veškeré údaje, zejména údaje o najetých kilometrech a obsahu paliva správně a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na náš personál.

Nejkratší doba zapůjčení v mimosezóně (13. 9. až 11. 6.) je 3 dny.

Nejkratší doba zapůjčení v hlavní sezóně (12. 6. až 12. 9) je 7 dní.

Nájemce je obeznámen s celkovou výškou obytného vozu (karavanu) a musí dbát na bezpečné projetí veškerých podjezdů, mostů, tunelů apod. V případě poškození vozu-karoserie škodu hradí nájemce. Výška vozu je uvedena v každém voze vždy v kabině vozu. Nájemce je dále obeznámen s výškou vozu při jeho předávání.

Po dobu pronájmu není omezen počet najetých kilometrů.

Vozidlo se vrací s plnou nádrží PHM (nafta). Plyn a vodu nájemce plnit nemusí.

Vozidlo se vrací nejpozději v čase uvedeném ve smlouvě o pronájmu. Většinou nejpozději mezi 17. až 18. hodinou.

Po dobu pronájmu obytného vozu (karavanu) pronajímatel nezodpovídá za škody nebo úrazy nájemce a jím přepravovaných osob, způsobené vozem, stavem vozu nebo vybavením vozu apod.

Vrácení vozidla:

Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno ve smlouvě o pronájmu. V případě prodlení o více než 3 hodiny bude účtován další 1 den výpůjčky. Po dohodě je možné vozidlo vrátit později.

Žádáme o přítomnost řidiče při vrácení vozu tak, aby mohl svým podpisem potvrdit předání vozidla.

Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté. Vozidlo je považováno za čisté v tomto případě: exteriér – karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např. bláto, hmyz), interiér – sedadla, místo pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např. bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, bez jakýchkoliv odpadků).

Pokud bude vozidlo vráceno znečištěné, bude účtován poplatek za mytí a vyčištění 2 500 Kč.

Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot.

Vozidlo se vrací obvykle nejpozději do 17 až 18 hodin. (pokud není uvedeno jinak ve smlouvě o nájmu).

Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody opotřebením dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení vozu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícím dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit pronajímateli okamžitě, nejméně však 2 dny před návratem. (tel., sms, e-mail).

Podmínky pojištění:

Pronajatý obytný vůz (karavan) je zákonně i havarijně pojištěn. Havarijní pojištění se spoluúčastí 10 % (minimálně 10.000 Kč). V případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v plné výši, tj. 10 %, nejméně 10 000 Kč. V případě, že pojišťovna z jakéhokoliv důvodu odmítne způsobenou škodu uhradit, hradí škodu nájemce. Osoby (sedadla) ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.

Pojištění se nevztahuje na tyto případy:

 • Při požití alkoholických nápojů nájemcem (řidičem).
 • Při požití omamných a jiných návykových látek nájemcem (řidičem).
 • Při prokazatelném poškození pronajatého vozu nájemcem.
 • Pojištění se nevztahuje na případný požár způsobený v obytném voze jakýmkoliv vznícením. Zákaz kouření a používání svíček, prskavek atd.
 • Při vniknutí a poškození obytného vozu způsobeného cizí osobou, hradí škodu nájemce. V případě poškození obytného vozu (karavanu) vždy volat policii a sepsat protokol o poškození vozu či krádeži.

Při nehodě:

Vždy zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě a pořídit fotodokumentaci.

Sepsat všechny účastníky a svědky nehody.

Kontaktovat pronajímatele (+420 774 174 174 nebo +420 608 200 482).

Kontaktovat asistenční službu (tel. číslo je uvedeno ve sluneční cloně řidiče nebo na klíčence).

Nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším případným poškozením a vniknutí cizím osobám (zabezpečit proti krádeži).

Při krádeži, nehodě, či poruše obytného vozu (karavanu) nemá nájemce nárok na výměnu vozu ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele.

V případě nedodržení těchto pokynů nebo nesplnění dalších povinností je nájemce odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody, či krádeže.

Pokuty a případné další sankce:

Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.

Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno ve smlouvě o pronájmu. V případě prodlení o více než 3 hodiny bez souhlasu pronajímatele, bude účtován další 1 den. tj. 3 000 Kč a sankční poplatek 5 000 Kč za každý započatý den.

Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý díl. Při ztrátě hlavního startovacího klíče je účtována smluvní pokuta 5 000 Kč. Při ztrátě SPZ 2 000 Kč.

Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu, v jakém jej přebíral.

Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje: Propálení či trvalé znečištění sedadel 10 000 Kč, silné znečištění interiéru s možností vyčištění 5 000 Kč. Za znečištění interiéru (prach, bláto, tráva, hmyz, jídlo, odpadky apod.) účtujeme 2 500 Kč, znečištění karoserie 1 000 Kč. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva + administrativní poplatek 500 Kč.

V případě chybějící části vozidla tuto nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu (dle objednávkového katalogu) servisní práce + administrativní poplatek 2 000 Kč. Toto ujednání neplatí, má-li nájemce sepsán protokol o odcizení na policii, či protokol o pojistné události. V případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v plné výši, tj. 10 %, nejméně však 10 000 Kč.

V obytném voze (karavanu) není povoleno přepravovat, ani nijak vpouštět domácí mazlíčky jako je pes, kočka, apod. V případě zjištění tohoto přestupku uhradí nájemce smluvní pokutu 2 000 Kč.

V prostorech obytného vozu (karavanu), je přísně zakázáno kouření, při porušení takového zákazu uhradí nájemce pokutu 2 000 Kč.

Je zakázáno jakékoliv upravování vozu (polepování, vrtání, šroubování atd.).

Chybějící věci (talíř, sklo, příbor, hrnek, atd.) – 200 Kč

Drobné oděrky na karoserii a interiéru do 10 cm – 2 500 Kč. Větší oděrky/poškození dle náročnosti opravy + (servisní práce).

Poškozená nebo nefunkční markýza – 20 000 Kč.

Nevyprázdněná kazeta – WC a odpadní nádrž – 1 000 Kč.

Veškeré poškození a ztráty se započítají proti depositu (vratné kauci). V případě, že je poškození většího rozsahu, než představuje složený deposit, nájemce je povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit.

Závěrečná ustanovení:

Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést změnu obchodních podmínek půjčovny a pro objednatele jsou vždy platné v aktuálním znění v den podpisu smlouvy o pronájmu.

V případě menších poruch jako je např. porucha lednice, boileru, osvětlení, TV, DVD apod., není pronajímatel povinen poruchu okamžitě odstranit. Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele (nezapomeňte si vždy nechat vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla).

Obytné vozy (karavany) jsou především určeny pro kempování v kempech a místech k tomu určeným. Proto doporučujeme navštěvovat kempy s výbavou pitné vody a elektřiny k připojení vozu na 220 V.

Při jakékoliv poruše neprodleně kontaktujte pronajímatele.

Pronajímatel si vyhrazuje právo u každého obytného vozu (karavanu) provést monitoring jeho polohy sledovacím zařízením.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.